Fencing Club Almere

 

FENCINGCLUB-ALMERE-LELYSTADdef

De Fencing Club Almere werkt alleen met gediplomeerde leraren.

Het allerbelangrijkste vinden wij dat alle leden plezier in bewegen hebben. Wij hebben 2 locaties n.l. in Almere- Poort en Almere -Buiten.

Je bent altijd welkom voor een gratis proefles!! (zie ook contact)

Contact 06-50258690


 

Hieronder een video opname (interview)

https://www.dropbox.com/s/f6synt7pk055iin/reportage%20schermen%20FCA.mp4?dl=0


 

Alle verdere  informatie over de Fencing Club Almere vind je in de informatiebrochure. Klik op de link!

https://www.dropbox.com/s/083j813d0h0gch3/Informatiebrochure%20Fencing%20Club%20Almere%20.docx?dl=0


In dit document zal uitleg worden gegeven over de trainingsfilosofie die gehanteerd wordt door de trainers. Naast dit informatieboekje heeft de schermvereniging een website (www.fencingclubalmere.nl)

Op deze website vindt u informatie over:

 • De trainingstijden en contributie
 • Wat is schermen?
 • Contactgegevens en locatie
 • Foto’s en filmpjes
 • Het brassardsysteem
 • De trainers

Alle trainers zijn bevoegd en gecertificeerd door de KNAS (Koninklijke Nederlandse Algemene schermbond).

Zij houden zich aan de beroepscode NL Coach, die is te vinden op het internet.

Voorstellen van de trainers: (zie voor meer info de rubriek de Schermleraren)

Maître Ad van der Weg:

Prevot Lilian Quant: 

Prevot Chris Jelders

Inhoudsopgave:

 • Onze trainingsvisie.
 • Huidige jeugd & Athletic Skills Methode.
 • Jeugd 6-12 jaar (kenmerken en trainingen)
 • Jeugd 12-15 jaar (kenmerken en trainingen)
 • Talenten
 • Jeugd 15-18 jaar
 • Volwassen
 • De ouders (richtlijnen, adviezen)
 • De deelnemers (gedragsregels)
 • Trainingstijden
 • Financieel
 • Deelname aan wedstrijden
 • Brassardsysteem
 • Tot slot

Leeswijzer:

Deze brochure is bedoeld om ouders en leden meer inzicht te geven in welke methode wordt gehanteerd door de trainers. Er wordt een samenvatting van de theorie van het bewegingsonderwijs beschreven. Dit is de basis voor de methodieken die gehanteerd worden en richtinggevend zijn voor het aanpakgedrag van de trainers.

Mogelijk dat de vaktermen die gebruikt worden bij u vragen oproepen.

Wij zijn altijd bereid om hierover aanvullende uitleg te geven.

 Mission Statement Fencing Club Almere

De Fencing Club Almere wil een club zijn waar een ieder zich kan bewegen in een veilige omgeving met respect voor elkaar.

Positieve waarden zoals:

 • Gezondheid
 • Plezier
 • Zelfwaardering
 • Competentiegevoel
 • Zelfreflectie
 • Goede sociale contacten

In een veilige omgeving fouten mogen en durven maken zijn trefwoorden waar het om gaat. Schermen is slechts één van de mogelijkheden waarop men zich kan uiten. Aan de beoefening ervan kunnen diverse motivaties ten grondslag liggen bv. gezondheid, vreugde, drang om te winnen en prestige. De middelen die gebruikt worden om het gestelde doel te bereiken die het eigen lichaam en geest ten goede komen, mogen niet ten koste gaan van mede- en tegenspelers. Een positieve waardering van het lichaam en het sociale karakter van gezonde sportbeoefening leiden tot waarden als eerlijkheid, zelfcontrole, sportiviteit, respect en vriendschap. Deze worden alleen bereikt binnen op die waarden gerichte planning en organisatie van een kader waarin ze kunnen gedijen. (regels, reglementen en structuren) Bewegen is niet alleen een noodzaak voor kinderen , maar het is ook een fundamenteel recht. Een recht op een volwaardige ontwikkeling waar het kind door bewegend handelen een waardesysteem kan ontwikkelen en zijn of haar emotionaliteit kan verdiepen en intensifiëren.

De Fencing Club Almere onderschrijft het Panathlon-charter over de rechten van het kind in de sport (Bertieri 1996) Deze rechten zijn:

Het recht:

 1. Om aan sport te doen
 2. Om zich te vermaken en te spelen
 3. om te genieten van een gezonde omgeving
 4. Om met waardigheid te worden behandeld
 5. Om getraind en begeleid te worden door competente mensen
 6. Om trainingen te volgen die aangepast zijn aan het individuele ritme
 7. Om zich te meten met jongeren van het zelfde niveau
 8. Om aan aangepaste competities deel te nemen
 9. Om zijn of haar sport te beoefenen in alle veiligheid

10.Op rust

11.Om geen kampioen te zijn.

 1. Visie bewegingsonderwijs /  Schermtraining

(hoe wordt de oefenstof aangeboden, hoe wordt de feedback gegeven, welke opbouw wordt gehanteerd)

Algemeen:

Het beoefenen van de schermsport wordt door ons gezien als middel van educatie en groei. Wij zien alles zoveel als mogelijk is in een pedagogisch perspectief, waarbij wij proberen om de kinderen mede op te voeden in de hier geldende normen en waarden. Schermen is een van de disciplines die iemand een leven lang ondersteunt in fysieke en psychologische zin.

Wij besteden voornamelijk aandacht aan 3 soorten vaardigheden t.w.

 1. Sensomotoriek; een koppeling tussen motoriek (het vermogen om te bewegen) en sensoriek (het opdoen van zintuigelijke prikkels zoals zien, horen en voelen)
 2. Psychomotoriek: vanuit de hersenen gestuurde beweging.
 3. Sociomotoriek: het bewegen met anderen

 Impliciet leren:

Wetenschappelijke onderzoeksresultaten wijzen uit dat het zogenaamde “impliciete leren” veel betere, robuustere en stressbestendigere leerresultaten oplevert bij het motorisch leren dan het klassieke bewegingsonderwijs waarbij vanuit een expliciete uitleg van deelbewegingen naar een totaal beweging wordt gewerkt.

Impliciet leren is het proces waarbij kennis van de complexe omgeving verworven wordt op een onbewuste manier. Men heeft dus wel de kennis om de vaardigheid adequaat uit te voeren, maar kan die kennis (nog) niet verbaal uitdrukken

Interne en externe focus van aandacht.

Tijdens het leren en het uitvoeren van bewegingen kan de aandacht op verschillende punten gericht worden. Hierbij kunnen we onderscheid maken tussen interne en externe focus. Een belangrijke meta-studie hierna is die van Wulf en Prinz (2001). Hieruit komt eenduidig naar voren dat een externe focus superieur is aan een interne focus. Zowel op het gebied van instructie geven als op het gebied van feedback lijkt de regel op te gaan, dat hoe verder de focus van het lichaam verwijderd is, hoe beter het resultaat.

Een voordeel van het richten van de aandacht op het effect van de beweging is dus, dat onbewuste sturingsprocessen de bewegingen laten controleren, die nodig zijn om dit effect te bewerkstelligen, wat resulteert in een betere prestatie en leerresultaat. Bewegingen die onbewust uitgevoerd kunnen worden zijn vloeiend en snel, terwijl bewegingen die op een bewust niveau worden uitgevoerd veelal houterig en langzaam zijn.

Het is dan ook niet verbazend dat het onbewuste een veel grotere informatieverwerkingscapaciteit heeft dan het bewustzijn. Volgens Dijksterhuis (2007) is dit zelfs maximaal 60 bits/s voor het bewustzijn, en 11,2 miljoen bit/s voor het onbewuste. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de schermer zijn bewegingen onbewust kan uitvoeren zodat zijn bewuste aandacht vrij is voor andere taken.

Variatie

Wat variatie betreft, is er altijd vanuit gegaan dat, om een beweging goed te leren, deze heel vaak herhaald moet worden. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat er slechts één ideale manier is om de beweging uit te voeren en dat door veel te herhalen of drillen en fouten te corrigeren deze ideale beweging gerealiseerd kan worden. Nieuwe inzichten laten echter zien dat er zelfs in topsport een hoge mate van variatie van beweging tussen personen is.

Door zo veel mogelijk variatie aan te bieden binnen het bewegingsdoel en zelfs de zogenaamde fouten te laten maken kan de sporter verkennen welke mogelijkheden er zijn, waarna zijn lichaam zelf op zoek gaat naar de efficiëntste manier van bewegen. Binnen deze context bestaan er dan ook geen fouten, alleen maar fluctuaties en verkenningspogingen. Tevens zijn er geen blauwdrukken voor ideale technische uitvoeringen van bewegingen.

 1. Huidige jeugd & Athletic Skills Methode

 De huidige jeugd is aantoonbaar minder fit dan 30 jaar geleden. Een overdaad aan alternatieven zorgt ervoor dat onze jeugd significant minder beweegt. (tv, computer, gym) Ook de mogelijkheid om onbezorgd te kunnen buitenspelen wordt steeds minder (veiligheid, verkeer, steeds minder natuur etc)

Bij de meeste basisscholen staat er nauwelijks bewegingsonderwijs op het lesrooster. (vaak maximaal 2x 35 minuten per week). Deze lessen worden meestal niet gegeven door docenten lichamelijke opvoeding, maar door de klassendocent(e). Ook zijn er steeds meer kinderen met overgewicht.

Als de coördinatie onvoldoende wordt ontwikkeld dan zal dit de blessuregevoeligheid, het plezier in bewegen en je fit voelen, nadelig beïnvloeden.

De Fencing Club Almere onderkent dit probleem en probeert met het jeugdprogramma een bijdrage te leveren om deze gevolgen te reduceren.

Gezien deze problematiek sluiten we aan bij een wetenschappelijk onderbouwd model: Athletic Skills Methode (ASM) (prof. Geert Savelbergh, Rene Wormhoudt (conditie-trainer NL Voetbalelftal) en Fysiotherapeut Jan Willem Teunissen)

Geen specialisten maar atleten met een specialisatie.

“Kun je iets goed omdat je het leuk vindt of je vindt iets leuk omdat je het goed kunt” ?

Een ding is zeker, als je iets niet leuk vindt dan doe je het niet zo vaak.

 1. Jeugd 6-12 jaar (kenmerken en trainingen)

Deze fase kenmerkt zich door het proberen van veel verschillende sporten in een ongedwongen omgeving, ook wel deliberate play genoemd. Belangrijk in deze fase is het proces, niet de prestaties. De trainingen worden gegeven in een ongedwongen sfeer.

Plezier staat voorop.

De leeftijd tussen 10 en 12 (meisjes iets vroeger) wordt in het bewegingsonderwijs wel de “gouden leeftijd” genoemd.

In deze periode kunnen kinderen goed leren coördineren.

Een nieuwe beweging aanleren verloopt volgens een aantal “stappen”:

 • Aanpassing (nieuwe beweging leren onder zeer verschillende omstandigheden/variaties)
 • Evenwicht (oa het trainen van de propriocepsis, het systeem waarmee je standsveranderingen in gewrichten, pezen en spieren kunt reguleren)
 • Koppeling (bewegingen effectief aan elkaar koppelen)
 • Kinetisch (een bewegingsdifferentiatie, harder/zachter, sneller langzamer etc)
 • Ruimtelijk (je positie bepalen op de loper, afstand tot je tegenstander, richting etc)
 • Reactie (snel en doelmatig kunnen beslissen op basis van zien horen voelen)
 • Ritmisch (accenten kunnen aanbrengen in de snelheid van uitvoeren)

In deze periode zijn “aanpassing, evenwicht en kinetisch het belangrijkst.

Daarnaast kenmerkt deze groep zich door:

 • Jongens en meisjes kunnen goed wedijveren
 • Er heerst geldingsdrang
 • Er is behoefte aan duidelijkheid
 • Angst en onzekerheden worden ontkend
 • Aandachtcurve is kort
 • Leren veel door imitatie (voorbeeld trainer)
 • Zijn kritisch op anderen
 • Complexe spelen strategisch en tactisch mogelijk
 • Impliciet/expliciet 70/30
 • Play/ practice 80/20

Het is in deze periode verstandig om meerdere sporten te beoefenen.

Buitenspelen is uitermate belangrijk.

Schermen gecombineerd met een bal(team)sport is aan te bevelen.

De aangeboren talenten spelen een doorslaggevende rol.

Maar als er een goede basis is gelegd in de “gouden periode” dan kunnen de specifieke schermvaardigheden optimaal worden ontwikkeld.

Daarom is onze filosofie: “ van goede beweger naar een atletische schermer”

Bij de beginnende jeugd zijn we ruim 70 % van de tijd bezig met “Leren bewegen” , en toegewijd spelen.

Oefenstof zal gericht zijn op Senso- socio- psychomotoriek.

De training bestaat o.a. uit: (keuze uit)

 Spelvormen; enkele steekwoorden: veelzijdige coördinatie, sociaal, winnen/verliezen, snelheid, anticiperen)

 • Klassikale gymnastiek/circuit, (relevante grondvormen van bewegen)
 • Steeds wisselende organisatievormen
 • Effectief en doelmatig leren bewegen
 • Klassikaal voetenwerk/techniek degen schermen

Enkele trefwoorden: Houding/balans, ritme, koppeling, snelheid, reageren, schermhoudingen, wapenvoering

Coördinatie voeten/benen en bovenlichaam en arm/wapen

 • Individueel onderwijs van een Maître (schermleraar, trainer)
 • Een wedstrijdje schermen

 Jeugd 12-15 jaar (kenmerken en trainingen)

Deze leeftijdsfase kenmerkt zich door anatomische veranderingen

 • Start van de groeispurt (onset)
 • Hierdoor verandering van verhoudingen lengte armen/benen
 • Veranderingen m.b.t. het lichaam zwaartepunt (balans)
 • Door de snelle groei minder beweeglijkheid
 • Blessure gevoelig, (coördinatie slechter, beweeglijkheid minder)

Qua gedrag bevindt deze groep zich ook in een totaal andere fase:

 • Periode van aanpassen aan groep, gelijkheid, wederkerigheid
 • Minder egocentrisch, de ander doet er ook toe
 • Vertonen sociaal selectief gedrag
 • Zeer gevoelig voor belachelijk maken m.b.t. prestatie of houding
 • Angst voor afwijzing en kritiek
 • Behoefte aan motivatie, inzet is niet vanzelfsprekend.

De trainers houden rekening met bovenstaande feiten door:

 • Impliciet foutloos leren (behoeft weinig kritiek)
 • Extra aandacht voor motivatie, positie in de groep respecteren.
 • Behendigheid (Agility) opnieuw beoefenen, oude oefenstof, algemeen/specifiek.
 • Voorzichtig met springen en stop/go acties (meer kracht minder timing)
 • Balans: extra aandacht ivm wijziging zwaartepunt
 • Start krachtrainingen eigen lichaamsgewicht en “corestrenght”(Rompspieren)
 • Start training algemeen (aeroob) uithoudingvermogen
 • Start training doorzettingsvermogen en vasthouden concentratie/focus
 • Play/practice 50/50
 • Expliciet/impliciet 30/70.
 1. Talenten

Er zijn grofweg 2 soorten talenten:

De vroegbloeier en de laatbloeier.

De vroegbloeier is zoals gezegd al jong een belofte. De prestaties zijn al op jonge leeftijd goed en hij of zij wordt door de ouders ondersteund om het “offer” van trainingsuren maken te volbrengen en de discipline te bewaken in de leeftijdsfases dat dit noodzakelijk is. Dit wordt wel een schreeuwend talent genoemd. Het zat er al vroeg in en het kwam er ook uit.

Ongeveer 1 op de 5 toppers in sport is zo’n talent.

De laatbloeier leverde op jongere leeftijd nog niet de prestaties en resultaten die aanspreken. Bij deze atleet is echter een doorzettingsvermogen ontstaan dat vaak doorslaggevend is.

Het oefenen met sterkere atleten en telkens moeten knokken en verbeteren leert deze sporter de basis om in de top te functioneren. De rol van de ouders is cruciaal om deze jonge atleet te ondersteunen en te helpen door aandacht, tijd en geld in zijn of haar doelen te investeren. 4 van de 5 topatleten zijn laatbloeiers, de fluisterende of latente talenten.

Je zou kunnen stellen dat:

“Een winnaar is een verliezer die is geëvalueerd”

Talent is dus vooral een kwestie van karakter en mentale kracht. Het is iemand die de moed heeft zich te confronteren met zichzelf en de omgeving en daarvan te leren. Talent wordt niet zozeer bepaald door motorische aanleg. Door goed trainen kan een gemiddeld vaardig persoon vrijwel alles leren. De mentale aspecten zijn moeilijker te trainen.

Deze worden in aanleg en tijdens de jonge jaren van de groei van een kind vrij onwrikbaar vastgelegd. Toch is er op dit vlak ook de mogelijkheid om de bakens te verzetten.

Of iemand potentie heeft om de top te halen wordt vooral bepaald door de bereidheid om hard te werken en door te zetten. Daar spelen de ouders een doorslaggevende rol in.

Zodra de schermer het structureel gaat doen om de ouders tevreden te houden en niet uit eigen vrije wil, omdat hij/zij het uitdagend/leuk vindt, dan wordt er gepusht. Dit levert uiteindelijk toch niet het gewenste resultaat op, integendeel. Aan de ouders en de trainers de moeilijke taak om hier een goede balans in te vinden.

 Jeugd 15-18 jaar

Jongens; worden steeds groter en sterker.

Meisjes blijven vetmassa opslaan (heupen)

Extra sensitief (trainbaar) kracht/uithoudingsvermogen

Coördinatie, aanpassen, ritme en koppeling.

Bij de trainingen worden de volgend uitgangspunten gehanteerd:

 • Oefenstof gericht op bovenstaande feiten
 • Steeds meer sport-specifiek met uitgestippelde doelen
 • Veel variatie met verschillende materialen
 • Schermen is een goed middel voor ontwikkelen van onafhankelijkheid
 • Sportieve ervaringen zijn bepalend voor activiteiten als volwassenen
 • Sporten vergroot sociale interactie
 • Adolescenten zijn goed gemotiveerd
 • Expliciet / impliciet 30/70
 • Play / practice 20/80
 • Specifiek / a-specifiek 50/50.

 Volwassenen

Deze groep schermt voor hun plezier, lekker actief bezig zijn met een sport die als erg leuk/uitdagend wordt ervaren.

Cultuur, sfeer, gezelligheid wordt zeer belangrijk gevonden.

1 x per week fysiek actief evt. als extra naast andere sport, studie of werk.

De trainingen:

Individuele instructie voor iedereen, van beginnend tot gevorderde schermer. Ieder op zijn eigen nivo en tempo!

De Individuele training wordt afgestemd op doelstelling en favoriete leerstijl. (KOLB)

Sparren, wedstrijd schermen tegen elkaar.

Leerstijlen van KOLB:

Doener: Snel aan de slag, veel oefenen, niet te veel uitleg, experimenteren.

Bezinner: Kant en klare instructie, eerst analyseren dan doen, geen tijdsdruk.

Denker: Structurele situaties met duidelijk doel, ruimte om vragen te stellen. Eisen stellen aan de uitvoering, geen tegenstrijdigheden.

Beslisser: To the point, oefenen-experimenteren-toetsen. Voordeel onderstrepen.

Wedstrijden:

Sparren op de trainingsavond

Equipe-ontmoetingen op trainingsavond of andere avond

Actieve coaching (tactiek) tijdens trainingsavonden door trainer

Recreatieve (equipe) ontmoetingen met regionale verenigingen

Recreatieve wedstrijden op KNAS kalender (Ferrum Vetum)

Evt jaarlijks nationale equipe- / veteranen kampioenschappen

 

 1. De ouders

Ouders zijn elke 1e week van de maand welkom om de training van hun kind bij te wonen.
 Houdt u gedurende uw verblijf echter verder afzijdig. De trainers van de vereniging leiden de trainingen en zijn tijdens het verblijf van uw kind in de zaal degenen tot wie uw kind zich moet richten als hij of zij sturing nodig heeft.

Laat tijdens wedstrijden openlijke aanmoedigingen en aanwijzingen achterwege omdat dit als oneerlijk wordt ervaren door de anderen en de sfeer in de groep schaadt. Bovendien stoort het uw kind dat verward kan raken over tot wie het zich tijdens de training moet richten.

Aanwijzingen en extra informatie over uw kind kunt u zonder meer bij de trainers kwijt.
 Als u vragen heeft voor de trainer, bent u van harte welkom deze te stellen voor of na de training. Houdt er wel rekening mee dat ze weinig tijd hebben tijdens de training zelf. Verder willen we u vragen eerst uw best te doen om in dit boekje of op de site uw vraag beantwoord te krijgen. Met name vragen of informatie over uw kind zijn dingen die u bij de trainers kwijt kunt.

Wat kunnen ouders doen in het  algemeen?

Meldt u aan voor vrijwilligerstaken. Zoals: Scheidsrechter zijn bij het Jeugd Puntentoernooi (JPT) (1x per maand)

Als het JPT in Almere wordt gehouden, dan helpen met de zaal in orde maken, wassen van de schermvesten, clubwedstrijden of sponsoractiviteiten. U helpt daarmee de band te versterken die u en uw kind hebben met de vereniging.

Geef u op voor de cursus clubscheidsrechter

Word lid van de vereniging en leer zelf schermen

Maar vooral het stimuleren, motiveren en steunen van uw kind om het te laten sporten / schermen. Dat betekent dus ook dat als uw kind mee doet met een schermwedstrijd u voor vervoer zorgt, of dat uw kind met een andere ouder mee kan rijden.

 1. Deelnemers, gedragsregels

Respect voor een ieder is het uitgangspunt

Een goede sfeer wordt erg belangrijk gevonden, er is geen ruimte voor discriminatie, agressie, ongepast taalgebruik en pesten

Bij incidenten zal de trainer ingrijpen en evt. e.e.a. bespreekbaar maken met jeugd en/of ouders.

De schermers dragen zelf hun schermtas.

Wat moet je wel doen (DO’S):

 • Bij binnenkomst groet je de trainer(s) en je legt je schermspullen vast klaar. Daarna pak je b.v. een badmintonracket en ga je alvast beginnen met een bal / shuttle over te slaan
 • Aan het einde van de les wordt er altijd gezamenlijk afgegroet met het wapen
 • Respecteer de ander. Iedereen heeft het recht zichzelf te zijn tijdens de trainingen

Als je problemen hebt met iemand, leer hem of haar dan eerst beter kennen voordat je een oordeel klaar hebt. Je zult dan in staat zijn in ieder geval de ander te accepteren als trainingsmaatje

 • Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden. Gedraag je vriendelijk en speel eerlijk, als je wilt dat de ander dat ook doet. Wees gastvrij. Stel jezelf voor en help nieuwe leden en gasten die de zaal bezoeken met het vinden van de weg en materiaal voor de training.

Na de training hang je zelf je eigen schermvest op met de rits dicht. Overig geleende kleding ruim je op waar je ze vandaan hebt gehaald. Als je iets niet weet, dan vraag je het. Er is altijd iemand die je wilt helpen.

 Wat mag je NIET doen (DON’TS):

Je mag niet pesten. Een grapje is leuk zolang iedereen erom kan lachen. ‘Hou op!’ betekent echt dat je moet stoppen

Je mag elkaar niet uitlachen. Uitlachen veroordeelt iemand omdat hij of zij ergens niet in slaagt of een fout maakt. Dat is dom en kwetsend, omdat fouten maken de enige weg is naar succes. Van fouten van een ander kun je leren. Je kunt ze nooit allemaal zelf maken.

Je mag niet vloeken of grove taal gebruiken. Dit soort taalgebruik verhardt de sfeer in de groep en daar zijn sommigen de dupe van.

Speel niet vals. De ander gaat het dan ook doen. Van winnen door vals te spelen, leert jou en anderen niets goeds.

 1. Trainingstijden

Probeer om tenminste 15 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn, zodat je het materiaal kunt pakken en als ouders met de trainers willen praten daar ook tijd voor is. Als de les is begonnen zijn alle trainers bezig.

Maandag: Almere-Buiten Gerrit Th.Rotmanlaan 28 Buurthuis de Cartoon

17.00 – 18.00 uur –Schermles Jeugd

18.15 – 19.15 uur- Conditie/ coördinatie-training voor iedereen die dat wil

20.00 – 21.45 uur -Volwassenen

Woensdag: Almere Poort

Henry Stanleystraat 1 Buurthuis Amerika. Sportzaal Ei van Columbus

15.30 – 16.30 uur Schermles Jeugd

 

Donderdag: Almere-Buiten

Buurthuis de Cartoon

17.30 – 18.30 uur – Schermles Jeugd

18.30 – 19.30 uur –extra Training wedstrijdschermers (op uitnodiging)

 1. Financieel

LESSEN:

Junior 6 t/m 17 jaar

1x per week -€ 25,00 per maand

2 x per week -€ 30, 00 per maand. (aan te bevelen)

Coördinatie / Conditietraining (toegankelijk en aan te bevelen voor alle schermers)  Maandag:18.15 – 19.15 uur – 1 x per week €10,00 per maand

Extra conditie / coördinatie en schermtraining wedstrijdschermers (alleen op uitnodiging)

Donderdag 18.30 – 19.30 uur 1 x per week € 5,00 per maand

Volwassenen : 1x per week- € 31,00 per maand

 KNAS contributie:

6 t/m 20 jaar: € 22,75 per jaar

21 jaar en ouder: € 45,50 per jaar

Deze bedragen worden jaarlijks verhoogd. Kijk voor het juiste bedrag op www.knas.nl

Trainingskleding FCA op aanvraagfoto in clubpak

Embleem Fencing Club Almere : € 6,50

Hoody / trainingsjack / trui  incl. emblemen € 55,00

T-shirt incl. emblemen € 35,00

12: Deelnemen aan wedstrijden

 Deelnemen aan wedstrijden is een essentieel onderdeel van de training. Dit zijn zeer goede meetmomenten om te kijken of de gestelde leerdoelen geheel of gedeeltelijk zijn bereikt. Uitgangspunt is ten alle tijden dat je wel probeert om te winnen maar dat het winnen van jezelf belangrijker is dan winnen van een ander.

Alle aspecten die belangrijk zijn voor de vorming van de jonge atleet als schermer maar met name ook als mens komen hier aan bod. Denk hierbij o.a. aan de mentale, fysieke en coördinatieve vaardigheden maar met name ook aan het omgaan met verliezen en winnen, sportiviteit, respect voor de tegenstander en scheidsrechter enz.

Voor de jeugdige schermers organiseren wij 10 x per jaar het z.g.n. “ Jeugd Puntentoernooi”. Dit is een zeer laagdrempelig toernooi op verschillende plaatsen in NL. Opgeven hiervoor kan op de week voorafgaand in de schermzaal. Kosten € 38,50 voor alle wedstrijden.(voor verdere informatie kijk op Jeugdpuntenternooi)

Na enige tijd kan men ook aan de overige schermwedstrijden deelnemen. Informatie hierover kan men vinden op http://www.nahouw.net  Inschrijven voor de wedstrijden die vermeld staan op de nahouw dienen ook via de nahouw te geschieden.

De handleiding kunt u ook vinden op deze site bij wedstrijden.

13: BRASSARDSYSTEEM

Brassard betekent band. Alle leerlingen van de Fencing Club Almere doen mee met dit bandensysteem. Wij beginnen om toe te werken naar de gele band (brassard) Na een bepaalde periode doet men examen. Dit systeem is vergelijkbaar met het systeem wat bij Judo gebruikt wordt. Indien men slaagt ontvang je een gele band die je kunt bevestigen op het bijbehorend embleem. Daarna ga je toewerken naar de resp. rode, blauwe, groene, bruine en oranje brassard. Kosten € 12,50 per brassard

OVERIGEN:

Wij berekenen geen entree / administratiekosten

De contributie wordt middels een automatische afschrijving bij vooruitbetaling op de 1e van elke maand gestort.

Deelnemers Almere-Buiten

op reknr: NL24ABNA0433656573. T.n.v. van der Weg Schermsport.

Deelnemers Almere-Poort reknr: NL79RABO0305880276 t.n.v. Fencing Club Almere

In de maanden juli en augustus en tijdens de schoolvakanties wordt er niet geschermd. In deze maanden wordt de contributie doorbetaald.

De opzegtermijn bedraagt 2 kalendermaanden.

Alle schermers kopen een elektrische degen Deze wordt eigendom van de gebruiker: Kosten € 65,00 contant te betalen. (Deze zijn veelal in voorraad op de club aanwezig)

Het overige schermmateriaal kun je gedurende 1 jaar gratis gebruiken. Na dit jaar heeft een ieder zijn / haar eigen uitrusting

Adressen:

Schermzaal Almere-Buiten: Gerrit Th. Rotmanlaan 28 1336 BA Almere

Almere Poort: Henry Stanleystraat 1 1363LB Almere -Poort

Schermmaterialen kunnen gekocht worden via de vereniging, maar u kunt dit ook rechtstreeks bestellen.

Adres: www.jcsportworld.com

 14: Tot slot

Wij hopen dat deze informatie er toe heeft bijgedragen om meer inzicht te krijgen waar de Fencing Club Almere voor staat. Heb je nog vragen dan kun je deze het beste stellen via de mail. advdweg@xs4all.nl

Schermclinics / bedrijfsuitje. Wij organiseren desgewenst voor uw bedrijf een schermclinic tot max. 80 personen.

DSC01824